Blaszczynski, Alex, School of Psychology, University of Sydney, Sydney, Australia