Milyavskaya, Marina, Department of Psychology, Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada