Bramley, Stephanie, Department of Music, University of Sheffield, Sheffield, UK