Komoto, Yasunobu, Yoshino Hospital, Machida-shi, Tokyo, Japan